شماره حسابهای معتبر وب سایت آنیلو

بانک پاسارگاد

شماره حساب:    ۱۴۲۷۹۷۰۹
شماره کارت:    ۵۰۲۲۲۹۱۰۹۲۵۵۱۷۱۰
شماره شبا:    IR050570160780014279709101
نام صاحب حساب:  مهدی منصوری تکانتپه

بانک صادرات

شماره حساب: ۰۱۰۹۳۷۳۶۴۷۰۰۹
شماره کارت:   ۶۰۳۷۶۹۱۵۷۸۰۷۰۵۷۵
شماره شبا:   IR460190000000109373647009
نام صاحب حساب: مهدی منصوری تکانتپه